රැඩිකල් කවි

රිසානා
කියන් මට
සුළගක්ව නුඹ ඇවිත්
අවසන් තප්පර කීපයේ
නුඹ හදවතට දැණුනු සිතුවිලි…
බුදුන් තෙවරක් වැඩි
ඒ පින්වත් භූමියේ යලි ඉපදෙන්න පැතුවාද ?
නබී පා සහස ලද
නුඹගේ දිවිගත් ඒ භූමිය තුලම ඉපදෙන්න පැතුවාද ?
සිහින පොදි බැද පැමිණ
ගොඩ ගන්න බලා සිටි
පවුල ගැන සිතුවාද ?
කඩු අමෝරා ගෙන
නුඹේ ගෙල සිද ලන්න
ලගට එන ගසලයා ගැන සිතුනේද ?
ජාතියද , ජන්මයද , ආගමද එකක් උව
පංතියෙන් එක නොවන
ජාතියද , ජන්මයද , ආගමද වෙනස් වී
එකම පංතියෙ බව හැදින
ගැහෙන , වැලපෙන , හඩන
සෝ තැවුල් දැණුනේද ?

අජිත් දසනායක Ajith Dasanayaka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: